Deze website is eigendom van CRABEELS DANIEL & PARTNERS Adres maatschappelijk zetel: Euphrosina Beernaertstraat 58/bus 1, 8400 Oostende Telefoon: 059 61 05 91 E-mail: crabeels@crabeelsmasson.be Ondernemingsnummer: 0541.507.547 Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CRABEELS DANIEL & PARTNERS of rechthoudende derden. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
CRABEELS DANIEL & PARTNERS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CRABEELS DANIEL & PARTNERS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CRABEELS DANIEL & PARTNERS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CRABEELS DANIEL & PARTNERS geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CRABEELS DANIEL & PARTNERS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CRABEELS DANIEL & PARTNERS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechbanken Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel onze arrondissementsrechtbank bevoegd.

Privacyverklaring     

Dit is mijn privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”).

Via deze Privacyverklaring wens ik u zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verzamel en verwerk. Mijn Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen mij enerzijds en mijn cliënten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.


Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens ben ik Daniel Crabeels te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 58, telefoon 059 /44 70 02, e-mail crabeels@crabeels.com

Ik beschouw het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stel daarom alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen. Ik  handel in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “AVG”) en met deze Privacyverklaring. 

Daarnaast omvat mijn deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.   Tot slot kan uiteraard ook gewezen worden op het wettelijk verankerde beroepsgeheim waar elke advocaat door gebonden is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als advocatenkantoor verzamel en verwerk ik verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over uw professionele loopbaan, etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van cliënt of leverancier van mijn kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van één van mijn cliënten. Een concrete opsomming geven van alle persoonsgegevens die verwerkt worden is niet mogelijk. Afhankelijk van elk dossier zullen namelijk steeds andere gegevens verwerkt worden. De volgende lijst is dan ook louter illustratief en niet exhaustief:   Algemene persoonsgegevens:   –       Voor- en achternaam –       Geslacht –       Geboortedatum –       Geboorteplaats –       Adresgegevens –       Telefoonnummer –       E-mailadres –       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in de stukken die door u geleverd worden voor het onderbouwen van uw vordering –       Bankrekeningnummer –       …   Bijzondere persoonsgegevens:   –       strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen –       gegevens van personen jonger dan 16 jaar –       persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Ik verzamel en verwerk  zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan mij worden verstrekt, als gegevens die ikj via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron,verkrijg.. Merk op dat elke verwerkingsverantwoordelijke die gebonden is door beroepsgeheim niet gebonden is tot het meedelen van gegevens die in het kader van beroepsgeheim vertrouwelijk moeten blijven. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. “profiling”.

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van mijn algemene en financiële administratie, het beheer van mijn cliënten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van mijn overeenkomsten, direct marketingactiviteiten. 


Op basis van welke rechtsgronden verwerk ik uw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geef ik een kort overzicht op welke rechtsgronden ik  een beroep doe voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Ik verwerk persoonsgegevens: 

a. Omdat uw uw toestemming hebt gegeven: ik verwerk persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Uw toestemming is vrij en kan u bovendien steeds weer intrekken.

b. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als advocatenkantoor moet ik  verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan ik verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moet  bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor:

c. -verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten);
– verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving; 
– verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.

d. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van mijn overeenkomsten met cliënten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Ik beperk mij hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

e. Omdat zowel ik  als mijn cliënten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot verwerk ik  persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om mijn belangen en die van mijn cliënten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die ik  of mijn cliënten, leveranciers of andere derden kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.


Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals mijn werknemers en medewerkers, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en medewerkers van mijn kantoor gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Daarbij zijn de advocaat-medewerkers steeds gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot alle informatie die zij in die hoedanigheid verwerken.

Daarnaast werk ik samen met enkele derde dienstverleners, waarmee ikj in beperkte mate uw persoonsgegevens deel  et oog op verdere verwerking ervan. Ik neem de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners uw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door mij zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en te garanderen. 

Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geef ik uw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stel ik uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Hoe lang hou ik w persoonsgegevens bij?

Ik hou uw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan mijn  wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om mijn diensten op een correcte manier te verlenen of omdat ik een gerechtvaardigd belang heb om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Zo hebben ik er belang bij uw persoonsgegevens te bewaren zolang ik  burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Teneinde precedenten ter zitting te kunnen hanteren, behoud ik het recht vonnissen in rechte aan te wenden. Merk op dat deze vonnissen daartoe steeds geanonimiseerd worden.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft u verschillende rechten inzake de verwerking van uw gegevens. Zo kunt u op ieder moment vragen om (merk op dat deze rechten steeds aan bepaalde voorwaarden onderworpen kunnen zijn zoals bepaald door de GDPR):

a. inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): u hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die ik over u beschik en om na te gaan waarvoor uw gegevens worden gebruikt;

b. uw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): u kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen; 

c. uw gegevens te laten wissen (recht op vergetelheid): als u vermoedt dat ik gegevens langer verwerk dan nodig, als uw toestemming tot verwerking reeds ingetrokken werd, als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder bepaald of als uw gegevens op enige andere onrechtmatige wijze verwerkt worden, dan kan u verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dergelijk verzoek kan geweigerd worden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;  

d. uw gegevens te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid): u hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die u aan mij hebt verstrekt, aan u of aan een derde partij worden overgedragen. Een verzoek om gegevensoverdracht is slechts mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

e. de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking van de verwerking):u hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken in de volgende gevallen: – de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist totdat de juistheid van uw gegevens gecontroleerd kon worden; – de verwerking onrechtmatig is enu zich verzet tegen het wissen van w gegevens en in plaats daarvan verzoekt om het beperkt gebruik ervan.

f. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van mijn gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). De verwerking zal vervolgens gestaakt worden, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan het gemaakte bezwaar of indien de gegevens gebruikt worden voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

g. Tot slot meld ik  dat u steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u niet akkoord gaat met mijn privacybeleid: 

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be  Website: https://www.privacycommission.be/nl


Verder herhaal ik dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, u deze toestemming op elk moment kan intrekken. Merk hierbij echter op dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op deze toestemming niet in het gedrang brengt. Alsook dat de mogelijkheid bestaat dat ik uw gegevens op een andere grond verder zal verwerken.

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u mij een verzoek richten . Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vraag ik om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Daarnaast vraag ik u om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen teneinde uw identiteit te bevestigen. 

Ik hou mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in mijn Privacyverklaring. 


Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of meer informatie wenst over de inhoud van mijn Privacyverklaring, kunt u steeds bij mij terecht.

Het gebruik van cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Op deze website worden volgende cookies gebuikt: __gat Google Analytics: gebruikt door Google om het aantal verbindingen te beperken en dit voor de duur van de sessi __gid Google Analytics: registreert een uniek identificatie nummer gebruikt om statistische data te genereren over het gebruik van deze website en dit voor de duur van de sessie. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. GOOGLE ANALYTICS Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.